Header Ads

Zing Zing Zingat Marathi Songs Full Lyrics (in Marathi)

Zing Zing Zingat Marathi Songs Lyrics
  • Movie : Sairat (2016) | सैराट
  • Music: Ajay – Atul
आर उर्रात होती धडधड लाली अंगावर आली
अन अंगात भरली हि प्रीतीची बाधा झाली
आता अधीर झालोया.. मग बधीर झालोया
अन तुझ्याच साठी बनून मजनु मागे आलोया
आन उडतोया बुंगाट पळतोया चिंगाट रंगात आलोया
झाल झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
सारं झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग…झिंगाट

फार उतावीळ झालो गुडघ्या बाशिंग बांधल
तुझ्या नावच मी इनिशिअल tattoo न गोंदल
हात भरून आलोया लई दुरून आलोया
अन करून दाढी भारी perfume मारून आलोया
आग समद्या पोरात म्या लई जोरात रंगात आलोया
झाल झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
सारं झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग…झिंगाट

समद्या गावाला झालीया माज्या लगनाची घाई
कधी व्हन्नार तू रानी माज्या लेकराची आई
आता तर्राट झालुया … तुझ्या घरात आलुया
लई फिरून बांधा वरून आलोया कल्टी मारून आलुया
आगं धीन्च्याक जोरात , टेक्नो वरात … दारात आलूया …
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
सारं झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
सारं झिंगाट झिंग
Powered by Blogger.